Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo v poradí už 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom poskytnutia príspevku na rodinný dom je zvýšenie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie. Môžete o príspevok žiadať aj Vy?

 

Podľa vyhlásenej výzvy môže byť žiadateľom o príspevok na rodinný dom fyzická osoba, ktorá

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a
  • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na rodinný dom.

Vo výzve sú presne špecifikované aj požiadavky, ktoré musí rodinný dom spĺňať, aby bolo možné získať príspevok. Sú to:

  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
  • celková podlahová plocha rodinného domu je maximálne 200 m2 ,
  • rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie
  • rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
  • stavebné konštrukcie rodinného domu spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, t. j. najskôr v roku 2018,
  • na rodinný dom vrátane jeho technologického systému nebol poskytnutý príspevok podľa zákona, podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov (napr. Zelená domácnostiam a iné),

POZOR! Počet žiadostí je obmedzený.

Počet žiadostí o príspevok na rodinný dom je LIMITOVANÝ! V rámci 3. kola výzvy môže získať príspevok len 160 žiadateľov.  Žiadateľ musí spĺňať všetky podmienky pre získanie dotácie a elektronicky odoslať žiadosť aj s potrebnými dokladmi. Príjem žiadostí bude spustený od 16.novembra 2020 od 8:00 a bude trvať najneskôr do 30. novembra alebo naplnením maximálneho počtu prijatých žiadostí. Preto sa poponáhľajte, aby ste aj vy mohli získať dotáciu na rodinný dom vo výške 8 000 €.

Kompletné informácie o príspevku na rodinný dom nájdete na stránke: byvajteusporne.sk

Zdroj: byvajteusporne.sk